Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

Současný trend – úspory ve VO

Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních, administrativních, či provozních nákladů.

V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné nejen z hlediska bezpečnosti  a plynulosti silničního provozu, ale také i z hlediska možného nárůstu kriminality,  a zda-li v konečném součtu skutečně povede k úspoře finančních prostředků.

Dalším příkladem jsou pak nesprávně provedené rekonstrukce veřejného osvětlení, které pod záminkou citelných úspor na spotřebě elektrické energie, výrazně sníží úroveň hladiny osvětlení a rovnoměrnost a tím zhorší nejenom bezpečnost dané pozemní komunikace, ale také přispějí ke zvýšení kriminality.

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

V roce 2014 byly provedeny analýzy vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR.

Analýzy se zabývají vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod v nočních hodinách na úsecích frekventovaných motorizovaných komunikací před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení a po ní, s cílem prokázat přímou souvislost mezi kvalitou osvětlení a bezpečností nejenom chodců, ale i řidičů.

Pro výzkum byly vytipovány silnice I., II. a III. tříd a místní komunikace I. a II. tříd, na nichž došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení.

Potvrzení vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Cílem první analýzy bylo vyvrátit či potvrdit vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost na komunikacích. Proto se zaměřila na porovnání rekonstrukcí veřejného osvětlení, které byly provedeny dle norem a ty, které podstatným způsobem zhoršily kvalitu veřejného osvětlení. Vyhodnocením dopravní nehodovosti bylo prokázáno, že v lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově k nárůstu dopravních nehod. Naproti tomu v lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově ke snížení dopravních nehod.

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Druhá analýza se věnuje detailní analýze dopravní nehodovosti na úsecích, kde rekonstrukce veřejného osvětlení zlepšila výslednou hladinu osvětlení komunikace (jednalo se o správně provedenou rekonstrukci, respektující normy).

Na 16-ti vyhodnocovaných úsecích došlo v nočních hodinách za celé vyhodnocované období celkem ke 180 dopravním nehodám. V období před rekonstrukcí VO došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách ke 172 dopravním nehodám. Po provedení rekonstrukce VO s kladným vlivem na kvalitu osvětlení – hladinu a rovnoměrnost osvětlení – došlo v nočních hodinách k 8 dopravním nehodám. Na 11-ti z 16-ti úseků po provedení rekonstrukce nedošlo k žádné dopravní nehodě.

Vyhodnocením úseků komunikací, kde došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení ke zlepšení kvality osvětlení zjistíme, že vždy došlo k celkovému snížení dopravní nehodovosti. V období před rekonstrukcemi došlo ke 2 úmrtím, 4 těžkým a 30 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4 lehkým zraněním.

Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí VO z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Po rekonstrukcích VO došlo ke 2 dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 53%. Ještě zajímavějším se jeví 100% snížení nehodovosti přímo na přechodech!

S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv zlepšení kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní.

Pro vyhodnocení celospolečenských ztrát byly použity výsledky zpracované za rok 2012, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu (1). Výše jednotkových nákladů dle závažnosti dopravní nehody jsou následující:

  • 1 usmrcená osoba 19 022 000,- Kč,
  • 1 těžce zraněná osoba 5 001 000,- Kč,
  • 1 lehce zraněná osoba 433 000,- Kč,

Zvýšením kvality veřejného osvětlení se na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách snížily celospolečenské ztráty o 65 mil.Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu)

Vliv bílého světla veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Na rozdíl od předešlých analýz se třetí analýza snaží prověřit vliv bílé barvy světla při dodržení stejné hladiny osvětlení – tedy v obou případech za podmínek stanovených ČSN EN 13 201

V období před výměnou světelných zdrojů došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách ke 272 dopravním nehodám. Po výměně světelného zdroje za zdroj s bílým světlem došlo v nočních hodinách k 45 dopravním nehodám. Pokud vyhodnotíme všechny úseky komunikací, došlo ve sledovaném období k celkovému snížení dopravní nehodovosti o 52 %.

Nejčastější dopravní nehodou před výměnou světelných zdrojů z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (67) a na přechodu pro chodce (25). Po výměně světelných zdrojů došlo k 6 dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 78%, 5 dopravním nehodám na přechodu pro chodce (snížení o 52%). Zároveň je nutné připomenout, že těchto výsledků bylo dosaženo osvětlením celého dopravního prostoru bílým světlem, nikoli pouze osvětlením chodců na přechodech.

U nehod s těžkým zraněním došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 8 na 1 zranění, u nehod s lehkým zraněním pak z celkového počtu 30 na 10 následků dopravních nehod!

S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv instalace světelných zdrojů s bílým světlem na sledovaných komunikacích byl prokazatelný.

S použitím již citovaného zdroje (1) se použitím světelných zdrojů s bílou barvou světla na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách snížily celospolečenské ztráty o 24 mil.Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu)

Závěr

Kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce smrtelných nehod
a výrazně snižuje míru úrazů chodců. Pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji rozlišovat předměty, barvy, tvary a jiné detaily.

Veřejné osvětlení je jedna ze součástí, která dopravní prostor v nočních hodinách pomáhá činit bezpečnějším. Proto je nutné této problematice věnovat pozornost i nadále a usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců.

Ing. Jiří Skála – předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

pplk. JUDr. Sabina Burdová – rada ředitelství Služby dopravní policie policejního prezídia ČR

Literatura:

(1) Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v roce 2012 (autoři: Ing. Alena Daňková, Ing. Ondřej Valach, RNDr. Jan Tecl, Ing. Ondřej Gogolín)

Related Posts