Luxmetr – stanovené měřidlo

Při dokončení stavby se před kolaudací požaduje po stavebníkovi doložení protokolu o měření osvětlení. Provádí se měření umělého osvětlení pro účely příslušné hygienické stanice a dále také měření nouzového osvětlení, které ověří plnění požadavků příslušných norem na osvětlení (ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1238). Tyto normy jsou díky platné legislativě závazné!

Měření osvětlení se provádí luxmetrem. Měření smí pro úřední účely provádět osoba, která je držitelem potřebného oprávnění. Jedná se o certifikaci u České metrologické společnosti nebo o autorizaci u Státního zdravotního ústavu. Kopie oprávnění má být přílohou každého protokolu o měření. Požadavky na postup měření a protokol o měření naleznete v normě ČSN 36 0011.

Dle aktuálně platné legislativy je luxmetr stanovené měřidlo. Na takové měřidlo se provádí typová zkouška (zajišťuje Český metrologický institut) dle zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění měření osvětlení pro úřední účely (např. předkládání protokolu o měření osvětlení při kolaudaci objektu) je nutné použít luxmetr, který má typovou zkoušku. To se dokládá ověřením luxmetru u Českého metrologického institutu.

Výstupem je ověřovací list, který by měl být jako příloha součástí každého protokolu o měření. Pro úřední měření nesmí být ověření starší dvou let.

Related Posts