Rušivé světlo

Co je rušivé světlo ve venkovním prostředí?

Jedná se o světlo imitované do vnějšího prostředí ze zdrojů umělého světla, jako například světelná reklama, veřejné osvětlení nebo LED obrazovka, které může negativně ovlivňovat biorytmy živých organismů.

Jaká je platná legislativa pro rušivé osvětlení?

Rušivé světlo a jeho limity jsou řešeny v normě ČSN EN 12464–2. Aktuálně je vytvořena meziresortní komise složená ze zástupců jednotlivých ministerstev a odborníků ze světelnětechnické praxe. Výsledkem činnosti této komise má být nová legislativní úprava, která má významně omezit rušivé osvětlení a jeho dopad na ekosystém.

Může se o zmiňovanou normu opřít kdokoliv z nás?

Ano, může. Pokud je občan vystaven například rušivému světlu reklamního zařízení, může si u příslušného stavebního úřadu ověřit, zda při schvalování a kolaudaci příslušného zdroje rušivého světla bylo posuzováno plnění požadavků normy ČSN EN 12464–2. Jestliže budou výsledky v rozporu s normou, měl by příslušný stavební úřad požadovat po investorovi sjednání nápravy (splnění příslušných limitů).

Co máme po stavebním úřadu požadovat?

Můžeme si vyžádat doložení plnění limitů stanovené normou (dokládá investor studií rušivého osvětlení nebo protokolem o měření rušivého osvětlení). V případě, že nám stavební úřad plnění limitů stanovených normou nedoloží, jsme oprávněni podat stížnost na rušivé světlo reklamního zařízení a stavební úřad je povinen toto prověřit a požadovat po investorovi alespoň dodatečné doložení plnění limitů rušivého světla stanovených normou (protokol o měření rušivého osvětlení).

Druhou variantou je, že si občan sám na své náklady nechá vypracovat protokol o měření rušivého osvětlení a v případě nevyhovujících výsledků, podá na stavební úřad stížnost se žádostí o sjednání nápravy.

U jakého typu zdroje rušivého osvětlení se setkáváte s nejčastějším nedodržením limitů?

Nejčastěji dochází k překročení limitů u LED obrazovek v případě, že je špatně nastavená regulace jasu obrazovky.

Related Posts